فرمول ویژه بالم بعد از اصلاح آرکو من خنک، با دارا بودن منتول، باعث ایجاد حس خنکی و آسودگی در پوست پس از اصلاح می‌شود. رایحه تازه، خنک و ماندگار این محصول، تا ساعتها پس از اصلاح باقی می‌ماند.