با کرم اصلاح آرکو من اکسترا فریش، دارای فرمول ویژه حاوی منتول، طراوتی را که از اصلاح انتظار دارید بی‌درنگ احساس کنید.